NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT »

Informacje o projekcie

KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS
copernicus.torun.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS to portal naukowy poświęcony Mikołajowi Kopernikowi dostępny od 19 II 2010 r. w internecie pod adresem: copernicus.torun.pl. Projekt jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Gminę Miasta Toruń we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest miejscem prezentacji spuścizny Kopernika w postaci ARCHIWUM zdigitalizowanych rękopisów pozostawionych przez Astronoma, opracowanych również w transkrypcji łacińskiej oraz w przekładzie. Cyfrowa BIBLIOTEKA zamieszczona na portalu umożliwia lekturę dawnych i współczesnych publikacji dotyczących życia Kopernika, jego działalności i znaczenia. BIOGRAFIA Astronoma, uprawiane przez niego dziedziny NAUKI oraz losy ODKRYCIA i jego recepcja w nowożytnym świecie przybliżone są również poprzez zamówione specjalnie dla Portalu teksty autorstwa znanych współczesnych uczonych. Bogata GALERIA zawiera kolekcję różnorodnych wizerunków Kopernika a także zbiór dzieł sztuki, zdjęć, filmów i animacji dotyczących jego osoby lub przedstawiających miejsca związane z działalnością Astronoma oraz obiekty noszące dziś lub w przeszłości jego imię.

NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS to pierwsze tak obszerne, profesjonalnie przygotowane i publicznie dostępne w internecie źródło informacji i materiałów o Koperniku. Prezentowane w nim kolekcje archiwaliów, książek, dawnych i współczesnych dzieł sztuki a nawet przedmiotów codziennego użytku związanych z Astronomem gromadzą w jednym miejscu obiekty rozproszone po archiwach, bibliotekach i muzeach w kraju i poza granicami Polski. Starannie dobrane grono autorów tekstów tworzą pochodzący z różnych polskich i zagranicznych ośrodków znani naukowcy, popularyzatorzy nauki oraz pasjonaci historii, astronomii, sztuki i samego Kopernika. Ich profesjonalizm i doświadczenie jest gwarancją rzetelności treści publikowanych pod adresem copernicus.torun.pl

Portal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców poszukujących informacji o życiu Kopernika, uprawianych przez niego naukach, jego wielkim odkryciu i wpływie na późniejszy rozwój cywilizacji. NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS będzie tym samym internetową encyklopedią używaną przez uczniów, studentów, naukowców i wszystkich zainteresowanych prezentowaną problematyką. Otwarcie wersji anglojęzycznej w pierwszej połowie 2010 r. udostępni zawartość Portalu dla użytkowników na całym świecie.

IDEA

Portal NICOLAUS COPERNIUS THORUNENSIS tworzony jest przez profesjonalistów – naukowców oraz pracowników bibliotek i muzeów, mających duże doświadczenie w popularyzacji treści tematycznie związanych z osobą, życiem i dziełem Kopernika. Dzięki współpracy z doświadczonymi programistami oraz wysokiej klasy artystami Portal ma szansę stać się rzetelnym, atrakcyjnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem poszukiwania informacji o Mikołaju Koperniku. NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS daje wszystkim szansę przeżycia intelektualnej przygody z różnymi dziedzinami nauki i sztuki oraz oryginalnymi pismami pozostawionymi przez Kopernika.

Portal skierowany jest do całej społeczności internetowej. Przystępny sposób narracji w publikowanych tekstach, duża liczba ilustracji oraz atrakcyjna szata graficzna mogą zdecydować o jego popularności wśród uczniów, studentów i pasjonatów nie zajmujących się zawodowo Kopernikiem. Pod adresem copernicus.torun.pl znajdują się jednak materiały, które mogą być wykorzystane również przez ludzi świata nauki w pracy badawczej i dydaktycznej – rękopisy i wydania pism Kopernika oraz bogata literatura naukowa i popularnonaukowa poświęcona jego osobie, dziełu i tematom pokrewnym.

ZAWARTOŚĆ

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS podzielony jest na sześć modułów:

 • BIOGRAFIA – zawiera informacje o losach życia Kopernika, jego pochodzeniu, dzieciństwie spędzonym w Toruniu, studiach w Krakowie i we Włoszech oraz dojrzałych latach spędzonych na Warmii – w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku. W dziale BIOGRAFIA można również znaleźć informacje o kontrowersjach wokół miejsca narodzin Kopernika czy jego życia prywatnego.
 • NAUKA I ODKRYCIE – to dział informujący o zainteresowaniach naukowych Kopernika i jego działalności na polu różnych dziedzin wiedzy – przede wszystkim astronomii, ale również ekonomii, medycyny, kartografii czy sztuki przekładu. Zamówione specjalnie dla Portalu teksty przedstawiają również historię poszczególnych nauk Kopernika w starożytności i średniowieczu. W dziale NAUKA I ODKRYCIE za pomocą tekstów, ilustracji i efektownych animacji szczegółowo przedstawiono przedkopernikańskie poglądy kosmologiczne, narzędzia używane przez wielkiego astronoma oraz jego prace nad teorią heliocentryczną.
 • REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA – zawiera bogato ilustrowane teksty poświęcone znaczeniu teorii Kopernika dla późniejszego rozwoju cywilizacji. Dział pozwala zapoznać się z recepcją teorii Kopernika w nowożytnym świecie i jej znaczeniem dla rozwoju nauk ścisłych, w tym zwłaszcza astronomii i kosmologii, oraz humanistyki. Dział REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA prezentuje pokopernikańskie koncepcje kosmologiczne oraz historię światowej i polskiej astronomii od czasów Kopernika do XX wieku.
 • ARCHIWUM – to dział umożliwiający zapoznanie się z pismami autorstwa Kopernika. Przedstawiono je w postaci fotokopii rękopisów, które uzupełniają: transkrypcja łacińska, polskie tłumaczenie oraz profesjonalny komentarz. W dziale ARCHIWUM zamieszczono m.in. rękopis De revolutionibus, pisma ekonomiczne Kopernika, recepty oraz listy i dokumenty sporządzone własnoręcznie przez astronoma.
 • BIBLIOTEKA – to moduł dający dostęp do kolekcji zdigitalizowanych obiektów – książek, czasopism i dokumentów życia społecznego dotyczących Mikołaja Kopernika, znaczenia i recepcji jego odkrycia oraz historii nauk, którymi się zajmował. Są tu publikowane zarówno starodruki jak i najnowsze prace naukowe i popularnonaukowe pisane w różnych językach.
 • GALERIA – zawiera bogaty materiał ilustracyjny pochodzący ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kolekcji prywatnych. Prezentowane są tu m.in. różnorodne wizerunki Kopernika utrwalone w postaci grafik, obrazów, pomników i rzeźb, ale również występujące na dawnych i współczesnych medalach, znaczkach pocztowych czy monetach. W GALERII zobaczyć można również zbiór ilustracji prezentujących miejsca związane z życiem i działalnością Kopernika, a także obiekty noszące jego imię.

RADA PROGRAMOWA

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest projektem realizowanym i finansowanym wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gminę Miasta Toruń. Portalem zarządza Rada Programowa składająca się z przedstawicieli UMK i Gminy Miasta Toruń w następującym składzie:

 • Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Prezes Towarzystwa Miłośników Torunia
 • Wiceprzewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. Grzegorz Jarzembski, Pełnomocnik Rektora UMK ds. Informatyzacji
 • prof. dr hab. Andrzej Kus, Dyrektor Centrum Astronomii UMK, Przewodniczący Konsorcjum VLBI Network
 • dr hab. Andrzej Marecki, adiunkt w Katedrze Radioastronomii UMK
 • dr hab. Teresa Borawska, prof. UMK, Kierownik Pracowni Kopernikańskiej UMK
 • Lucjan Broniewicz, Dyrektor Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu
 • dr Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
 • Paweł Piotrowicz, Kierownik Referatu Serwisów Miejskich Urzędu Miasta Torunia

REDAKCJA

Prace redakcyjne wykonuje Redakcja Portalu w składzie:

 • Redaktor Naczelny dr Michał Targowski – historyk z UMK
 • Zastępca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Bednarek Michalska
  – Kierownik Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, bibliotekarz z UMK
 • Doc. Jarosław Włodarczyk – historyk nauki z Instytutu Historii Nauki PAN
 • Dr Iwona Urbańska – Kierownik Domu Muzeum Kopernika w Toruniu
 • Mgr Tomasz Wojciechowski – programista z Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK

AUTORZY I TWÓRCY

Autorzy tekstów zamówionych dla Portalu:

 • dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomii PAN im. Mikołaja Kopernika
 • dr hab. Teresa Borawska, prof. UMK
 • mgr Magdalena Dembek, Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • dr Ryszard W. Gryglewski, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
 • dr Michał Kłosiński, Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • doc. Michał Kokowski, PAN, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • prof. Janusz Małłek, UMK
 • prof. Krzysztof Mikulski, UMK
 • dr Iwona Paszek, UMK-Collegium Medicum
 • dr Michał Targowski, UMK
 • dr Iwona Urbańska, Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • doc. Jarosław Włodarczyk, PAN
 • dr Leszek Zygner, UMK

Realizacja filmów i animacji:

 • prof. Witold Chmielewski, UMK
 • mgr Janusz Krysztop, UMK
 • mgr Matylda Mazur
 • mgr Jacek Janik
 • Bartosz Staszkiewicz

Koncepcja graficzna Portalu:

 • dr Nikodem Pręgowski, UMK

Kwerendy i digitalizacja:

 • Biblioteka Uniwersytecka UMK w Toruniu
 • Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
 • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Obsługa programistyczna – Uczelniane Centrum Informatyczne UMK:

 • mgr Danuta Deka
 • mgr Radosław Kutowiński
 • mgr Artur Sikora
 • mgr Tomasz Wojciechowski

Tłumaczenia:

 • mgr Joanna Przewięźlikowska
 • mgr Edward Maliszewski

PARTNERZY

Partnerem Naukowym Portalu jest Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dzięki nawiązanej współpracy z tą instytucją pozyskano do zamieszczenia na stronach NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS materiały publikowane wcześniej przez Instytut w ramach jego działalności wydawniczej, m.in. najnowsze polskie kompletne wydanie Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika a także cenne pozycje z serii “Studia Copernicana” i czasopisma “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”

Rada Programowa podpisała również umowy o współpracy partnerskiej z innymi instytucjami:

Ponadto w pracach nad Portalem korzystano ze współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami archiwalnymi, muzealnymi bądź bibliotecznymi z Polski, Austrii, Belgii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch celem udostępnienia reprodukcji rękopisów bądź najstarszych kopii autografów Kopernika przechowywanych w ich zbiorach.

PERSPEKTYWY

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest projektem długofalowym. Zawartość poszczególnych działów jest na bieżąco rozbudowywana

W dalszej perspektywie planowane jest powiększenie Portalu o część edukacyjną, skierowaną do najmłodszych użytkowników internetu oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rada Programowa i Redakcja Portalu NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS zapraszają wszystkie instytucje i osoby zajmujące się prezentowaną na portalu tematyką do współpracy przy tworzeniu profesjonalnego internetowego źródła informacji o Koperniku.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gmina Miasta Toruń
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt