1539 III 11 – do Jana Dantyszka

List Mikołaja Kopernika do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka, Frombork, 11 marca 1539 r.

Oryginał: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1596, s. 557, 558; łacina, papier, 28 x 19,7 cm, znak wodny E gotycka litera P z czteropłatkowym kwiatem, pieczęć sygnetowa z Apollinem, bardzo wyraźnie odciśnięta w wosku barwy ceglastej.

Mikołaj Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, że za jego zgodą otrzymał od kapituły kanonikat i prebendę wakujące po śmierci Feliksa Reicha dla Rafała Konopackiego. Wyraża podziękowanie i nie wątpi, że sam Rafał ze swym ojcem, wojewodą pomorskim Jerzym Konopackim, docenią tę łaskawość biskupa.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Frombork, 11 marca 1539 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swego Wielce Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Dzisiaj za zezwoleniem i zgodą Waszej Przewielebności, przyjąłem od kapituły dla Rafała Konopackiego kanonikat i prebendę, zwolnione przez śmierć świętej pamięci Feliksa. Dziękując za to Waszej Przewielebności, nie wątpię, że sam Rafał i jego ojciec, pan wojewoda pomorski, ocenią jak należy tę łaskawość Waszej Przewielebności. Ja również pragnę powierzyć się szczególnej opiece Waszej Przewielebności, któremu ofiaruję swoje usługi. Z Fromborka, 11 marca 1539.

Waszej Przewielebności całkowicie uległy

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 11 marca 1539 r.

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Joanni Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino meo Clementissimo

Reuerendissime in Christo Pater et Domine, Domine Clementissime. Hodie annuente et consentiente Reuerendissima Dominatione Vestra obtinui a capitulo possesionem canonicatus et praebendae vacantium per obitum bonae memoriae Felicis pro domino Raphaele a Canopat, pro quo ago gratias Reuerendissimae Dominationi Vestrae. Neque dubito, quin ipse Raphael recognoscet hanc beneuolentiam Reuerendissimae Dominationis Vestrae una cum domino palatino Pomeraniae patre suo, vti par est. Cupio et ego me commendatum esse eidem Reuerendissimae Dominationi Vestrae, cui seruitia mea deuoueo. Ex Frauemburg XI Martij 1539.

Eiusdem Reuerendissimae Dominationi Vestrae obsequentissimus

Nicolaus Copernicus

 

s. 557
s. 558

Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1596, s. 557, 558.

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański