1539 I 11 – do Jana Dantyszka

1539 I 11 – do Jana Dantyszka

List Mikołaja Kopernika do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka, Frombork, 11 stycznia 1539 r.

Oryginał: zaginiony. Kopia z sporządzona w 1618 r. przez Jana Brożka na jednej z kart doszytych do jego egzemplarza amsterdamskiej edycji De revolutionibus: Biblioteka Jagiellońska, Kraków,. sygn. St. Dr. 311204–311, łacina.

Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, że uczynił to, czego żadnym prawem nie powinien był ani nie mógł pominąć, tj. oddalił gospodynię swoją Annę Schilling, i sądzi, że zadośćuczynił żądaniom biskupa. Na jego zapytanie wyjaśnia, że Łukasz Watzenrode, poprzednik Dantyszka a wuj Kopernika, żył 64 lata i 5 miesięcy, na biskupstwie pozostawał 23 lata, a zmarł 30 marca 1512 r. Wygasł na nim ród, którego pomniki znajdują się w Toruniu.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Frombork, 11 stycznia 1539 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego Pana swojego Wielce Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Uczyniłem już to, czego pod żadnym pozorem nie powinienem i nie mogłem zaniechać, i mam nadzieję, że w tej sprawie zastosowałem się do napomnień Waszej Przewielebności. Co się zaś tyczy pytania o to, jak długo żył świętej pamięci Łukasz Watzenrode, poprzednik Waszej Przewielebności, a mój wuj, odpowiadam, że żył 64 lata i 5 miesięcy, biskupem był przez 23 lata, a zmarł w przedostatnim dniu marca Roku Pańskiego 1512. Na nim skończył się ten ród, którego herby widnieją na starodawnych pomnikach i wielu dziełach w Toruniu. Na koniec polecam Waszej Przewielebności swoje usługi. Z Fromborka, 11 stycznia 1539.

Waszej Przewielebności całkowicie uległy

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 11 stycznia 1539 r.

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Joanni Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino suo Clementissimo

Reuerendissime in Christo Pater et Domine, Domine Clementissime. Feci iam, quod nullo modo obmittere debui vel potui, in quo spero monitis Reuerendissimae Dominationis Vestrae a me satis esse factum. Caeterum, quod scire ex me petit, quando tempore vixerit felicis recordationis quondam Lucas a Waczeldrodt, Reuerendissimae Dominationis Vestrae praedecessor, auunculus meus: vixit annos LXIIII, menses V, in episcopatu annos XXIII, obijt paenultima Martij anno Christi MDXII. In quo illa generatio finem accepit, cuius insignia in antiquis monumentis et multis operibus extant Torunij. Commendo iam obedientam meam Reuerendissimae Dominationi Vestrae. Ex Frauemburg XI Ianuarij anno MDXXXIX.

Eidem Reuerendissimae Dominationi Vestrae obsequentissimus

Nicolaus Copernicus

 sygn. St. Dr. 311204-311

Biblioteka Jagiellońska, Kraków, sygn. St. Dr. 311204-311 (kopia z 1618 r.)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański