1538 IV 25 – do Jana Dantyszka

1538 IV 25 – do Jana Dantyszka

List Mikołaja Kopernika do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka, Frombork, 25 kwietnia 1538 r.

Oryginał: Biblioteka Uniwersytecka, Uppsala, H 154, k. 163, 163v, łacina, papier bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem.

Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus), odpowiadając na otrzymany list, informuje Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego, że naradził się z biskupem chełmińskim Tiedemannem Giese w zleconej mu sprawie kanonikatów warmińskich posiadanych jeszcze przez Dantyszka i Giesego. Proponuje, aby nie przedstawiać tej kwestii kapitule, zanim nie zostanie rozstrzygnięta przez nią sprawa kantora warmińskiego Jana Zimmermanna.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Frombork, 25 kwietnia 1538 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swego Wielce Czcigodnego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. W powierzonej mi przez Waszą Przewielebność sprawie kanonikatów, po naradzie z przewielebnym panem chełmińskim okazało się, że nie dojrzała ona dostatecznie do tego, aby ją przekazać kapitule i że przedtem trzeba rozstrzygnąć sprawę kantora, która wynikła niespodziewanie. Kiedy to ostatnie nastąpi, nadarzy się lepsza sposobność do przedstawienia tamtej sprawy, chyba że tymczasem coś innego postanowi Wasza Przewielebność, któremu polecam swoje usługi. Z Fromborka, w czwartek po Wielkiej Nocy 1538.

Waszej Przewielebności całkowicie oddany

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 25 kwietnia 1538 r.

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino Joanni Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino meo Clementissimo et plurimum Observando

Reuerendissime in Christo Pater et Domine Clementissime. In negocio illo canonicatuum, quod mihi commisit Reuerendissima Dominatio Vestra, accepto et communicato consilio cum reuerendissimo domino Culmensi visum est non satis maturum esse, vt ad capitulum referatur, nisi prius causa cantoris, quae superuenit, decidatur. Quo facto ad illam proponendam dabitur melior occasio, nisi interim aliud deliberauerit Reuerendissima Dominatio Vestra, cui seruitia mea cupio esse commendata. Ex Frueburgo quinta Paschae 1538.

Eidem Reuerendissimae Dominationi Vestrae deuotissimus

Nicolaus Copernicus

 

k. 163
k. 163v

Biblioteka Uniwersytecka, Uppsala, H 154, k. 163, 163v

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański