Potwierdzenie transakcji z 15 III 1518 r.

Potwierdzenie transakcji finansowej z 15 III 1518

Potwierdzenie transakcji finansowej, Olsztyn, 15 marca 1518 r.

Oryginał: Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn, sygn. Dok. Kap. Z. 2/1; pergamin, 25 X 17 cm. Pieczęć odcięta i zaginiona, pozostał tylko pasek pergaminowy, na którym była przytwierdzona.

Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński i administrator dóbr wspólnych kapituły warmińskiej potwierdza, że Urban, sołtys w Gietrzwałdzie za pożyczone mu 6 grzywien sprzedał Mikołajowi Vicke, kapelanowi zamku olsztyńskiego, 1/2 grzywny czynszu rocznego dla czwartego folwarku w Zawierzu, który posiada Baltazar Stockfisch, kanonik warmiński.

Prezentowany dokument nie został spisany ręką Kopernika, lecz sporządzony w jego imieniu przez kapitulnego kancelistę. Jest dowodem współudziału Kopernika jako administratora dóbr wspólnych kapituły warmińskiej przy transakcjach finansowych okolicznych chłopów z duchownymi z jego otoczenia.

 

Źródło:
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Olsztyn, 15 marca 1518 r.

W Imię Pańskie. Amen. Wszystkim i każdemu to pismo oglądającemu ja, Mikołaj Kopernik, kanonik kościoła warmińskiego, doktor dekretów i administrator wszystkich wspólnych dóbr Czcigodnej Kapituły Warmińskiej itd., oznajmiam, że Urban Sołtys, sołtys w Gietrzwałdzie, mając tamże cztery wolne łany z obowiązkiem sołectwa, prosił i otrzymał moje pozwolenie na tytuł prawnej sprzedaży, zwykłej w tym kraju na czterech łanach wolnych, które posiadał tamże, za zgodą swej małżonki i spadkobierców, i ich przyzwolenia sumiennie przyrzekł. Sprzedał on szanownemu panu Mikołajowi Vicke, wikariuszowi warmińskiemu i kapelanowi zamku olsztyńskiego, jako kupującemu, dla czwartego folwarku w Zawierzu, który posiada pan Baltazar Stockfisch, kanonik warmiński, 1/2 grzywny rocznego czynszu, dobrą monetą płatnego corocznie na św. Michała, za sześć grzywien, również dobrą monetą jemu gotówką wypłaconych, obiecując, że zapłaci na najbliższe święto św. Michała. jako ratę terminową połowę czynszu tj. jeden wiardunek, a następnie każdego roku całkowity czynsz 1/2 grzywny wspomnianemu panu Baltazarowi, albo temu, kto będzie posiadaczem tego czwartego folwarku, sam, lub jego spadkobiercy, posiadacze wspomnianych łanów, dopóki sam, lub jego spadkobiercy nie dokonają wykupu tego czynszu w całości lub w części, za sumę, za jaką został kupiony, po zapłaceniu jednak najpierw w całości zaległego czynszu. Na świadectwo czego to pismo zostało opatrzone pieczęcią urzędu administratorskiego. Działo się na zamku olsztyńskim, dnia 15 marca 1518 r. W obecności tamże Baltazara z Lossowa i Wojciecha Szebulskiego, sług na świadków wezwanych i uproszonych do tej sprawy.

 

Na podstawie przekładu Jana Dmochowskiego.

Olsztyn, 15 marca 1518 r.

In nomine Domini. Amen. Vniuersis et singulis presentes litteras inspecturis, ego Nicolaus Coppernig, canonicus ecclesie Warmiensis, decretorum doctor bonorumque communium venerabilis Capituli Warmiensis administrator etc., significo per presentes, quod Vrbanus scultetus in Ditterichswalt scultetus, habens quattuor mansos ibidem liberos cum officio scultecie, petita ad hoc mea licencia et obtenta, legitimo vendicionis titulo in his partibus consueto, in et super mansos quattuor, quos ibidem possidet liberos, de consensu vxoris sue et heredum pro quorum ratihabicione bona fide promisit, honorabili d[omino] Nicolao Vicke vicario Warmiensi et castri Allensteyn capellano pro allodio quarto in Zcauwerb, quod venerabilis d[ominus] Baltasar Stokfisch, canonicus Warmiensis, possidet ememi, vendidit marcam dimidiam bone monete census annui in festo sancti Michaelis [29 IX] quottannis soluendum pro marcis sex eiusdem bone monete sibi in pecunia numerata plene persolutas [!] promittens super festo sancti Michaelis proxime futuro pro rata temporis census dimidietatem vtpote fertonem vnum, ac deinde singulis annis censum integrum marce dimidie prefato d[omino] Baltasari aut ei, qui eiusdem allodii quarti possesor extiterit, per se, suos heredes ac dictorum mansorum possessores soluere, donec ipse, sui heredes aut mansorum ipsorum possessores huiusmodi censum in toto vel in parte ad se pro simili quia emptus est pecunia duxerint redimendum, censu tamen retardato pro rata temporis integraliter primo persoluto. In quorum fidem et testimonium presentes littere officij administracionis sigillo sunt obsignate. Actum in castro Allensteyn die XV mensis Marcij Anno MDXVIII presentibus ibidem Baltasari Lossau et Alberto Szebulsky familiaribus, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

 Potwierdzenie transakcji finansowej z 15 III 1518 r.

Potwierdzenie transakcji finansowej z 15 III 1518

 

Pobierz fotokopię

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański