1524 II 29 – do Maurycego Ferbera

1524 II 29 – do Maurycego Ferbera

List Mikołaja Kopernika do biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, Frombork, 29 lutego 1524 r.

Oryginał: Biblioteka Uniwersytecka, Uppsala, H 157; łacina, papier, 28 x 21,3 cm, bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem wyciśnięta w zielonym wosku.

Mikołaj Kopernik donosi Maurycemu Ferberowi, biskupowi warmińskiemu, o problemach związanych z odzyskaniem należnych sobie pieniędzy przetrzymywanych przez kanonika warmińskiego Henryka Snellenberga, który odmawia zwrotu należności i proponuje rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej. Kopernik prosi biskupa Ferbera o zezwolenie na zajęcie części dochodów Snellenberga lub wskazanie innego sposobu odzyskania pieniędzy.

Frombork, 29 lutego 1524 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Maurycego z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swojego Wielce Czcigodnego i Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Kiedyś w czasie wojny wielebny pan Henryk Snellenberg otrzymał od pana Reinholda Feldstedta 100 grzywien z należnych mi pieniędzy i niedługo potem wypłacił mi z nich 90 grzywien. Pozostało mi u niego 10 grzywien, których mimo częstego upominania się do tej pory nie mogę otrzymać; za każdym razem przyrzekał, że odda przy najbliższym rozdziale dochodów. Kiedy więc po upływie kilku miesięcy zdarzyło się, że wielebny pan administrator w mojej obecności wypłacił mu pewną sumę pieniędzy, zażądałem, aby zgodnie z przyrzeczeniem zwrócił mi mój dług i zapewniłem, że własnoręcznie pokwituję odbiór. Wtedy wynalazł nową wymówkę i znów mnie oszukał, żądając, żebym uprzednio odebrał jego rewers od pana Reinholda Felstedta. Wczoraj, kiedy przybył wielebny administrator i rozdzielał prebendy, upomniałem się o należność, przedstawiając własnoręczny rewers, ale nie wskórałem niczego. Oznajmił mi bowiem, że swoje pieniądze, otrzymane od pana administratora, stanowczo chce mieć dla siebie, a jeśli jest mi cokolwiek winien, mogę tego dochodzić na drodze sądowej. Widząc tedy, że inaczej nie mogę postąpić i że zamiast życzliwości doczekałem się nienawiści, a zamiast wdzięczności kpin, zmuszony jestem pójść za jego radą, którą po to wymyślił, żeby uzyskać zwłokę lub, jeśli się uda, wyprowadzić mnie w pole. Toteż uciekam się do Waszej Przewielebności i pokornie proszę, żeby raczył przyznać mi areszt na dochodach z jego beneficium, póki nie spłaci mi długu, albo w jakikolwiek inny sposób łaskawie załatwił, żebym mógł otrzymać to co moje. Usługi swoje z całą gotowością polecam Waszej Przewielebności, któremu niech Boska łaskawość pozwoli przez długie lata cieszyć się wszelką pomyślnością i szczęśliwie urząd sprawować. Z Fromborka, w poniedziałek po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu Roku Pańskiego 1524.

Waszej Przewielebności

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Mauritio Dei gratia episcopo Varmiensi Domino suo plurimum Observando atque Gratioso

Reuerendissime in Christo Pater et Domine, Domine Gratiose. Cum olim tempore belli venerabilis dominus Henricus Snellemberg a domino Renoldo Velsted de pecunijs mihi debitis marcas centum recepisset et non longe post soluisset ex ijs marcas XC, remansit mihi in marcas X obligatus, quas ad frequentem repetitionem hactenus consequi non possum, sed remittens me semper ad proximam prouentuum distributionem soluere promisit. Cum igitur transactis aliquot mensibus contigisset, ut me praesente venerabilis dominus administrator quandam pecuniae partem adnumerasset illi, requisiui eum, ut ex ea mihi tunc fecisset solutionem secundum promissa, offerens me quitaturum illum manu propria. Tunc iterum noua exceptione me fraudauit coegitque, ut prius chirographum eius a Rinaldo Velstede recuperarem. Nunc adueniente heri venerabili domino administratore et corpora praebendarum distribuente requisiui illum cum chirographo suo nec sic profeci dicente illo, quod plane uolet pecuniam suam a domino administratore, et si quod mi hi debeat, hoc per viam iuris et iudicis officium peterem. Postquam ergo video aliter fleri non posse atque pro dilectione - odium, pro graticatione - ludibria retribui, coactus sequi consilium eius, quo me distrahere cogitat, vel difraudere si posset, recurro ad Reuerendissimam Dominationem Vestram et rogo et supplico: dignetur mihi decernere arrestum fructuum sui beneficii, donec mihi satisfiat, vel quomodolibet aliter prouiderer sua benignitate, ut quod meum est, consequi possem. Seruitia mea cum omni promptitudine Reuerendissimae Dominationi Vestrae, deuoueo, quam Diuina clementia longaeuum conseruet in omni prosperitate et felici gubernatione. Ex Frauenburg, feria 2 post Oculi anno Domini MDXXIIII.

Eiusdem Reuerendissimae Dominationis Vestrae

Nicolaus Copernicus

 

H 157
H 157

Uppsala Universitetsbibliotek, H 157
 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański