1539 III 3 – do Jana Dantyszka

1539 III 3 – do Jana Dantyszka

List Mikołaja Kopernika do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka, Frombork, 3 marca 1539 r.

Oryginał: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 307, s. 123, 124, łacina, papier, 27,2 X 18 cm, znak wodny E – gotycka litera P z czteropłatkowym kwiatem, papier u dołu uszkodzony, pieczęć sygnetowa z Apollinem bardzo wyraźnie odciśnięta w zielonym wosku.

Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, że w dniu 2 marca 1539 r. został pochowany Feliks Reich, kustosz i kanonik warmiński. Wakującą po nim kanonię i prebendę Kopernik przejął dla Rafała Konopackiego1 jako jego pełnomocnik, zgodnie z papieskim pismem polecającym i nominacyjnym [tj. prezentacyjnym] królowej polskiej Bony. Prosi, aby biskup udzielił swego zezwolenia i zawiadomił o tym kapitułę, dzięki czemu wakująca prebenda zostałaby przekazana Rafałowi Konopackiemu lub Kopernikowi jako prokuratorowi.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.


1 Mikołaj Kopernik był spokrewniony z Rafałem Konopackim poprzez swoją babkę Katarzynę Watzenrode, której córka Elżbieta, z pierwszego małżeństwa z Hansem Peckau, wyszła za mąż za Macieja Konopackiego, dziadka Rafała.

Frombork, 3 marca 1539 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swojego Wielce Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Wczoraj został pochowany świętej pamięci kustosz i kanonik Feliks. Kanonikat i zwolnioną prebendę przejąłem jako pełnomocnik dla pana Rafała Konopackiego i załatwiłem, żeby mu ją przyznano i nadano zgodnie z brzmieniem pisma apostolskiego na mocy nominacji Najjaśniejszej Królowej Polski. Pozostaje tylko, żeby Wasza Przewielebność raczył udzielić swojej zgody i kapitułę swoją raczył o niej powiadomić, aby zwolniona prebenda została przekazana jemu albo mnie jako pełnomocnikowi. W ten sposób Wasza Przewielebność postąpi zgodnie z pismem apostolskim, a panu wojewodzie pomorskiemu, jego synowi i mnie wyświadczy szczególną łaskę, na którą będziemy się starali zasłużyć u Waszej Przewielebności. Z Fromborka, 3 marca 1539 roku.

Waszej Przewielebności sługa

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 3 marca 1539 r.

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Joanni Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino meo Clementissimo

Reuerendissime in Christo Pater et Domine, Domine Clementissime. Heri bonae memoriae Felix custos et canonicus ex humanis factus traditus est sepulturae. Canonicatum et praebendam vacantem pro domino Raphaele Canopatzky procuratorio nomine acceptaui et de ea prouideri ipsamque illi conferri feci secundum formam litterarum apostolicarum vigore nominationis Serenissimae Reginae Poloniae etc. Quod superest, Reuerendissima Dominatio Vestra dignetur consensum suum praebere eumque capitulo suo significare, vt detur illi vel mihi procuratori posessio vacantis praebendae. In quo Reuerendissima Dominatio Vestra ad rem litterarum apostolicarum faciet, domino vero palatino Pomeraniae eiusque filio et mihi gratiam singularem, quam erga Reuerendissimam Dominationem Vestram studebimus promereri. Ex Frauemburg III Martij anno MDXXXIX.

Eiusdem Reuerendissimae Dominationis Vestrae seruitor

Nicolaus Copernicus

 

s. 123
s. 124

Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 307, s. 123, 124

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański